Zabierz mnie ze sobą na wakacje

Dziękujemy, że zainteresowałeś się naszą propozycją "Zabierz mnie ze sobą na wakacje". Oferta jest skierowana do osób, które w momencie rozpoczęcia promocji mają wykupioną bądź w trakcie jej trwania wykupią prenumeratę papierową, w ramach której każdy otrzyma 30 dniowy dostęp do wydań elektronicznych tygodnika "Gazeta Polska". Swój 30 dniowy dostęp można rozpocząć w dowolnym momencie trwania promocji, która trwa od 01.07 do 31.08.
Dzięki naszej ofercie uzyskacie dostęp do Tygodnika Niepodległego Polaka z dowolnego miejsca na świecie na dowolnym urządzeniu elektronicznym.

UWAGA: Kody umożliwiające skorzystanie z promocji osobom, które posiadają prenumeratę, zostaną wysłane na podany podczas zakupu adres e-mail po 1 lipca.
Więcej informacji możecie uzyskać pisząc do nas maila prenumerata@swsmedia.pl

Prenumerata elektroniczna

KUP TERAZ

Prenumerata papierowa

KUP TERAZ

Regulamin Promocji

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dotyczącej zakupu prenumeraty papierowej Gazety Polskiej jest Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym M. St. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368 będącą płatnikiem VAT, NIP: 521-052-44-33 kapitał zakładowy: 96.400 zł (zwanym dalej „Organizator”).
 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.07.2021 i trwa do dnia 31.08.2021 roku (zwanego dalej „Okresem Promocji”).
 3. Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona zakupu lub okres jego prenumeraty obejmuję/kończy się w okresie zakreślonym na czas trwania prenumeraty Gazety Polskiej w formie papierowej jest uprawniony do otrzymania bezpłatnych e-wydań.
 4. Bezpłatne e-wydania przekazywane są w formie vouchera ważnego 30 dni od momentu pierwszej aktywacji.
 5. Warunkiem koniecznym do otrzymania vouchera w czasie trwania promocji jest podanie swojego adresu e-mail. Dane potrzebne do otrzymania dostępu do e-wydań należy podać w momencie zakupu prenumeraty.
 6. Organizator promocji prześlę na adres e-mail prenumeratora Gazety Polskiej papierowej unikalny kod umożliwiający dostęp do e-wydań.
 7. Dostęp do elektronicznego wydania unikalnym kodem może być uruchomiony od 1.07.2021 r. do dnia 15.09.2021 r.
 8. Ilość dostępów do e-wydań uzależniona jest od okresu na jaki została zakupiona prenumerata papierowa Gazety Polskiej.
 9. Organizator wyśle na adres e-mail kod dostępu do wykorzystania w zależności od okresu prenumeraty przez:
  1. Prenumerata roczna – 3 osoby
  2. Prenumerata półroczna – 2 osoby
  3. Prenumerata kwartalna – 1 osobę
  4. Prenumerata miesięczna – 1 osobę
 10. Każda osoba, która wykorzysta kod rabatowy jest uprawniona do 10% zniżki na pierwszy zakup prenumeraty elektronicznej Gazety Polskiej dokonanej do 31-12-2021r do godz. 23:59:59
 11. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą z Organizatorem umowę sprzedaży prenumeraty.

Zasady promocji

 1. Umowa sprzedaży, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi vouchera w postaci kodu dostępu do e-wydania powinna zostać zawarta w Okresie Promocji. Przedmiotem Umowy sprzedaży może być tylko prenumerata papierowa Gazety Polskiej.
 2. Warunkiem uzyskania kodu dostępu jest wskazanie adresu mail na który kod zostanie wysłany (nie dotyczy osób, których adresy mail są w bazie organizatora).
 3. Przyznanie przez Organizatora miesięcznego bezpłatnego dostępu do e-wydań przysługuje również prenumeratorom, którzy w okresie promocji mają aktywną prenumeratę papierową tygodnika Gazeta Polska.
 4. Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji zawarli Umowę oraz dokonali na rzecz Organizatora skutecznej płatności otrzymają kod dostępu do e-wydań ważny 30 dni od momentu uruchomienia.
 5. W ramach jednej Umowy Uczestnik ma możliwość otrzymania unikalnego kodu dostępu do e-wydań których ilość jest uzależnionych od okresu prenumeraty.
 6. Liczba Umów sprzedaży zawieranych w Okresie Promocji lub jednego dnia przez tego samego Uczestnika nie jest ograniczona. Zatem Uczestnik może zawrzeć dowolną liczbę Umów i otrzymać dostęp do e-wydań zgodnie z długością zamówionej prenumeraty.
 7. Skorzystanie z vouchera i dostępu do e-wydań wymaga podania adresu e-mail.
 8. Promocją objęte są wyłącznie Umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie na stronie internetowej prenumerata@swsmedia.pl i skutecznie opłacone przez Uczestników.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik możesz skontaktować się z Organizatorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@swsmedia.pl
 4. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@swsmedia.pl
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży i udzielenia vouchera, w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Uczestnikowi dostępne są w polityce prywatności iod@swsmedia.pl

Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności za towary oferowane w ramach akcji ‘’Zabierz mnie ze sobą na wakacje’’ mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub drogą elektroniczną na adres e-mail prenumerata@swsmedia.pl z dopiskiem Promocja „Zabierz mnie ze sobą na wakacje”. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, oraz adresu email, którego reklamacja dotyczy, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.prenumerata.swsmedia.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
  2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   1. decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub;
   2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sklepu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie niniejszego Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin przystępując do Promocji, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora Umów sprzedaży przed datą zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.