Zakupy prenumeraty z rabatem

Zamów prenumeratę i odbierz swój rabat już dziś!
Na swój adres e-mail otrzymasz kod rabatowy, który możesz wykorzystać na dowolne zakupy w sklepie Gazety Polskiej pod adresem sklep.GazetaPolska.pl.

Prenumerata elektroniczna

KUP TERAZ

Prenumerata papierowa

KUP TERAZ

Regulamin Promocji

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji dotyczącej zakupu prenumeraty elektronicznej lub w formie papierowej gazet, dziennik Gazeta Polska Codziennie, tygodnik Gazeta Polska, miesięcznik Nowe Państwo, jest Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym M. St. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368 będącą płatnikiem VAT, NIP: 521-052-44-33 kapitał zakładowy: 96.400 zł (zwanym dalej „Organizator”).
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie Gazety Polskiej – www.sklep.gazetapolska.pl i na stronie prenumerata.swsmedia.pl
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 19-10-2020 roku i trwa do 31-12-2020 roku (zwanego dalej „Okresem Promocji”).
 4. Uczestnik, który w Okresie Promocji dokona zakupu wskazanych tytułów wydawniczych tj. prenumeraty papierowej bądź elektronicznej jest uprawniony do otrzymania kodu rabatowego wielokrotnego użytku na zakupy w sklepie obowiązującego w okresie trwania wykupionej prenumeraty w wysokości:
  1. 15 % przy zakupie rocznej prenumeraty- okres ważności kodu rabatowego 365 dni
  2. 10% przy zakupie pół rocznej prenumeraty-okres ważności kodu rabatowego 180 dni
  3. 5% przy zakupie kwartalnej prenumeraty – okres ważności kodu rabatowego 90 dni
 5. Pula Rabatów jest ograniczona i wynosi 2000 sztuk.
 6. Rabat przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli dostępnych Rabatów w Okresie Promocji. O puli Rabatów Organizator poinformuje umieszczając z odpowiednim wyprzedzeniem komunikat na stronach internetowych sklep.gazetapolska.pl i prenumerata.swsmedia.pl
 7. W przypadku wyczerpania puli Rabatów lub upływu terminu trwania promocji (w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej) Promocja zostaje zakończona. Organizator poinformuje o wyczerpaniu puli Rabatów oraz o zakończeniu Promocji poprzez informację na stronach sklep.gazetapolska.pl i prenumerata.swsmedia.pl
 8. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą z Organizatorem umowę sprzedaży prenumeraty.

Zasady promocji

 1. Umowa sprzedaży, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Rabatu powinna zostać zawarta w Okresie Promocji. Przedmiotem Umowy sprzedaży mogą być wybrane przez Uczestnika tytuły prenumeraty spośród dostępnych tytułów dziennik Gazeta Polska Codziennie, tygodnik Gazeta Polska, miesięcznik Nowe Państwo.
 2. Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji zawarli Umowę sprzedaży oraz dokonali na rzecz Organizatora płatności elektronicznych otrzymają jednorazowy Rabat w wysokości zależnej od okresu zakupu prenumeraty na adres email podany przy zakupach.
 3. W ramach jednej Umowy sprzedaży Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Rabatu. Rabaty nie sumują się.
 4. Liczba Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego w Okresie Promocji lub jednego dnia przez tego samego Uczestnika nie jest ograniczona. Zatem Uczestnik może zawrzeć dowolną liczbę Umów sprzedaży i otrzymać ilość Rabatów do wykorzystania w sklepie odpowiadającą liczbie tych Umów sprzedaży, z zastrzeżeniem, że rabaty nie sumują się oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do domagania się wymiany Rabatu na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 6. Promocją objęte są wyłącznie Umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego i skutecznie opłacone przez Uczestników.
 7. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków opisanych niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43.
 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Uczestnik możesz skontaktować się z Organizatorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: prenumerata@swsmedia.pl
 4. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub drogą e-mailową pod adresem: iod@swsmedia.pl
 5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 6. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika, podane na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży i udzielenia Rabatu, w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz praw przysługujących Uczestnikowi dostępne są w polityce prywatności.

Reklamacje

 1. Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności za towary oferowane w prenumerata.swsmedia.pl mogą być zgłaszane przez Uczestników w szczególności na adres Organizatora: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43 lub drogą elektroniczną na adres e-mail prenumerata@swsmedia.pl z dopiskiem Promocja „Zakupy prenumeraty z rabatem”. Prosimy o wskazanie w treści Reklamacji imienia i nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika, a także opisanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do Organizatora.
 4. Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Uczestnikowi na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.prenumerata.swsmedia.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
  2. konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   1. decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub;
   2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub w niniejszym Regulaminie;
  3. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  4. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Organizatora usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu sklepu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Uczestnikowi;
  5. połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie niniejszego Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin przystępując do Promocji, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia powiadomienia ich o zmianie niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora Umów sprzedaży przed datą zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.