Regulamin

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM

Spis treści

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zamówienie Prenumeraty lub Produktu
§ 4 Płatność i dostawa
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§ 1 Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://prenumerata.swsmedia.pl/ (zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i w szczególności reguluje:

a) zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania umowy na prenumeratę lub zakup czasopism w wersji papierowej lub elektronicznej;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zasady korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sklep internetowy– platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym https://prenumerata.swsmedia.pl/;

b) Wydawca – Niezależne Wydawnictwo Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Filtrowa 63/43, kod pocztowy 02-056, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym M. St. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368 będącą płatnikiem VAT, NIP: 521- 052-44-33 kapitał zakładowy: 96.400 zł;

c) Zamawiający – osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Wydawcę lub osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży z Wydawcą. Zamawiającym można zostać jeśli spełnia się warunki określone w § 1.3 Regulaminu;

d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Przedsiębiorca na prawach konsumenta -osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

f) Zamówienie –wyrażenie przez Zamawiającego woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Zamawiającego skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

g) Usługa świadczona drogą elektroniczną –bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta prenumeratora i udostępnieniu Zamawiającym formularza zamówienia . W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Wydawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

h) Cena –cena, jaką Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za wybraną Prenumeratę/Produkt;

i) Dostawa – ­powierzenie przez Wydawcę Produktów przeznaczonych dla Zamawiającego podmiotom trzecim w celu ich dostawy;

j) Konto prenumeratora – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym adresem mailowym Zamawiającego i hasłem podanym przez Zamawiającego zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Wydawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

k) Produkt/Prenumerata –usługi sprzedaży prenumerat bądź pojedynczych wydań czasopism „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie” „Niezależna Gazeta Polska- Nowe Państwo” w wersji papierowej lub elektronicznej, świadczone przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu;

l) Rejestracja –utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta prenumeratora.

3. Zamawiającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Zamawiającym, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.

4. Zamówienia Prenumerat w wersji papierowej realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę do innego kraju należy skontaktować się indywidualnie z Wydawcą.

5. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku Prenumerat papierowych podane ceny zawierają także koszt Dostawy.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady fizyczne i prawne Prenumerat/ Produktów jest Wydawca.

7. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę Prenumeraty/Produktu.

8. Zamawiający może skontaktować się z Wydawcą:

a) listownie na adres Niezależne Wydawnictwo Polskie ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa

b) telefonicznie pod numerami telefonów: Prenumerata elektroniczna: 22 290 29 58 (wew. 6), Gazeta Polska, Nowe Państwo: 605 900 002, Gazeta Polska Codziennie: 501 678 819, Prenumerata papierowa tygodnika "Gazeta Polska" (infolinia drukarni): 22 336 79 05 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Zamawiający)

c) mailowo- wysyłając wiadomość mailową na adres: prenumerata@gazetapolska.pl albo prenumerata@gpcodziennie.pl

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Wydawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Wydawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Usługa Konto prenumeratora:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta prenumeratora w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

-Do dokonania Rejestracji niezbędne ustanowienie Hasła.

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta prenumeratora jest zawierana na czas nieoznaczony.

b) Usługa interaktywny formularz:

-Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi

-Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

4. Warunki rozwiązywania przez Zamawiającego umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym każdej chwili (usunięcie Konta prenumeratora). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyny.

b) Wypowiedzenia umowy można także dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy Wydawcy lub też pisemnie na adres korespondencyjny Wydawcy (dane kontaktowe wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”).

c) Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Wydawcę wypowiedzenia.

5. Wydawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Zamawiającego korzystającego ze Sklepu internetowego Wydawcy.

7. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (na zasadach określonych w § 7 Regulaminu).

§ 3 Zamówienie Prenumeraty lub Produktu

1. Przedmiotem sprzedaży Prenumeraty/Produktu są następujące czasopisma: „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Niezależna Gazeta Polska- Nowe Państwo” w wersji papierowej i elektronicznej bądź sprzedawane w pakiecie elektronicznym.

2. Zamówienia poprzez serwis internetowy można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienie Prenumeraty/Produktu odbywa się w formie umowy o prenumeratę lub dostarczenie treści cyfrowej (w przypadku zakupu pojedynczego wydania któregokolwiek czasopisma) zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

3. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej w formie papierowej lub elektronicznej lub możliwość zamówienia pojedynczych czasopism w wersji elektronicznej.

4. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

5. Prenumeratę lub dane czasopismo można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej wypełniając zamieszczony pod adresem formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wybrać tytuły, których prenumeratą lub wydaniem jest się zainteresowanym, określić w przypadku Prenumeraty okres Prenumeraty (miesięczna, kwartalna, półroczna lub roczna) oraz termin rozpoczęcia Prenumeraty, a następnie wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, dane kontaktowe (adres mailowy i numer telefonu oraz dane do rachunku/faktury oraz potwierdzić Zamówienie, w tym łączną cenę Zamówienia).

6. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności.

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Wydawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia.

8. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie na adres mailowy Wydawcy: prenumerata@gazetapolska.pl zamówienia podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontaktowe, tytuł i długość wybranej prenumeraty. Prenumeratę można zamówić również drogą telefoniczną pod numerem: +48 605 900 002.

9. Wydawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych podanych przez Zamawiającego w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania Zamówienia są prawdziwe. W sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia danych podanych przez Zamawiającego.

10. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: prenumerata@gazetapolska.pl.

11. Warunkiem realizacji Zamówienia jest jego opłacenie. W przypadku Zamówienia Prenumeraty rozpoczęcie następuje w terminie 7 dni po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Wydawcy.

12. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie czasopisma przelewem bankowym lub elektronicznym, na rachunek bankowy Wydawcy: nr rachunku: 82 1240 5963 1111 0010 3867 3017 lub za pośrednictwem PayPal lub operatora płatności Dotpay.

13. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną Prenumeratę na rachunku Wydawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.

14. Prenumerata elektroniczna oraz zakup pojedynczego wydania następują poprzez złożenie zamówienia w formularzu elektronicznym na stronie www.prenumerata.gazetapolska.pl oraz po opłaceniu zamówienia. Dostęp nadawany jest niezwłocznie.

15. Jeśli Zamówienie obejmuje produkty cyfrowe (pojedyńcze wydanie) przed złożeniem Zamówienia konieczne jest wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Wyrażenie tej zgody oznacza, że jesteśmy świadomi, że prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje w stosunku do treści cyfrowych.

16. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

17. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą.

18. Wydawca udziela rabatu w wysokości 10% całego zamówienia dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny po wpisaniu w formularzu zamówienia indywidualnego numeru karty.

19. Wydawca udziela rabatu w wysokości 10% całego zamówienia dla akcji sprzedaży prenumeraty przez klubowiczów Gazety Polskiej po weryfikacji przyznanych kodów.

20. Rabaty wskazane powyżej nie łączą się i udzielane są jedynie Zamawiającym, którzy wskażą prawidłowe dane.

21. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do oferty prenumeraty rabatów i promocji cenowych, które obowiązują w określonym czasie i przy spełnieniu określonych w regulaminie promocji warunków.

22. Umowa o Prenumeratę jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma w wybranej formie papierowej bądź elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

§ 4 Płatność i dostawa

1. Płatność:

a) Ceny Prenumeraty/Produktów podawane na stronie internetowej www.prenumerata.gazetapolska.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Koszt dostawy Zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest wliczony w cenę Prenumeraty krajowej, w przypadku prenumeraty zagranicznej obowiązują ceny Zamawiania Prenumeraty zagranicznej.

b) Płatność następuje w wybranej przez Zamawiającego formie. Dostępne opcje płatności są wskazane na stronie Sklepu internetowego.

2. Dostawa:

a) Wysyłka egzemplarzy czasopism prawidłowo zamówionych w Prenumeracie odbywa się po opłaceniu Prenumeraty przez Zamawiającego i zgodnie z harmonogramem wskazanym w formularzu Zamówienia przy czym czasopisma zamawiane w Prenumeracie elektronicznej są dostępne dla Zamawiającego w dniu wydania lub Zamówienia w przypadku Zamówienia czasopisma archiwalnego lub aktualnego.

b) Zamówione egzemplarze w Prenumeracie w wersji papierowej są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy. Deklarowany przez Pocztę Polską czas dostawy przesyłki w dostawie krajowej wynosi do 7 dni roboczych.

§ 5 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.

2. Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, ale niezbędne do wykonania danej umowy. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

a) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

b) Prowadzenie Konta prenumeratora po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

3. Administrator danych wymaga podania jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zawartej w ramach działalności Sklepu internetowego. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Zamawiających danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5. Dane osobowe Zamawiających mogą być przekazane:

a) Poczcie Polskiej realizującej przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku gdy zamówienie dotyczy dostarczenie prenumeraty papierowej

b) Wybranemu przez Zamawiającego podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Zamawiającego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

c) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

6. Podmiotom wskazanym w § 5.5. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania danej usługi.

7. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Zamawiającego podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Zamawiającego tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

9. Zamawiający, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Zamawiającego po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

12. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do niego na adres mailowy: iod@swsmedia.pl lub listownie na adres: Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o. ul. Filtrowa 63/43, 02-056 Warszawa z dopiskiem: inspektor ochrony danych.

13. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państw w naszej Polityce prywatności.

§ 6 Reklamacje

1. W przypadku gdy dostarczony Produkt nie jest zgodny z umową sprzedaży Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługują uprawnienia wskazane w ustawie o prawach konsumenta. Innym Zamawiającym przysługują prawa określone w kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego wymiany lub naprawy.

3. Jeżeli wymiana i naprawa jest niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Wydawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży.

4. W wypadkach określonych ustawą o prawach konsumenta, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży. Dotyczy to sytuacji, gdy:

a. Wydawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży z uwagi na niemożliwość wykonania naprawy lub wymiany bądź nadmierne koszty z tym związane,

b. Wydawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o braku zgodności towaru z umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Zamawiający go nabył,

c. pomimo prób podejmowanych przez Wydawcę w celu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży, brak ten występuje nadal,

d. brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z prawa do wymiany,

e. z oświadczenia Wydawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności towaru z umową sprzedaży jest nieistotny.

6. Zalecane jest aby Zamawiający składając reklamację zakupionego produktu:

a) przekazał Wydawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;

b) określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana Produktu na nowy);

c) podał swoje dane kontaktowe.

7. Zamawiający może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

9. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Zamawiającego adres mailowy lub w inny wskazany przez Zamawiającego sposób.

10. W celu ułatwienia procedury reklamacji Zamawiający może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Wydawcę. (Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres mailowy bądź listowny Sklepu internetowego.

1. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczony jest od dnia:

a) objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży (wyjątki określania początkowego terminu przy umowie sprzedaży wskazane są w punktach b) i c));

b) objęcia ostatniej partii lub części w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży obejmującej wiele towarów dostarczanych partiami lub w częściach;

c) objęcia pierwszego z towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy umowy sprzedaży polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas;

d) zawarcia umowy – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Wydawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

3. W razie odstąpienia od umowy - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą.

4. W przypadku odstąpienia od umowy na Prenumeratę zwrot płatności zostanie pomniejszony proporcjonalnie od zakresu, w którym Konsument korzystał z zamówionej Prenumeraty.

5. Wydawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Zamówień treści cyfrowych (pojedynczych wydań), o czym Konsument jest informowany przy dokonywaniu takiego Zamówienia.

7. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Informacje dodatkowe

1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Zamawiający korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Wydawca:

a) Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b) Uaktualniona przeglądarka internetowa.

c) Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

d) Posiadanie przez Zamawiającego konta e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym kodeksu cywilnego, ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Zmiany w regulaminie:

a) Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, o czym Zamawiający posiadający Konto prenumeratora zostanie powiadomiony najpóźniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Ponadto Zamawiający zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

b) Zmieniony regulamin wiąże Zamawiającego jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Zamawiający został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Zamawiający nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

c) Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Zamawiających korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku Zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

4. Umowa sprzedaży Prenumeraty/Produktów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

5. Zamawiający będący Konsumentem w przypadku sporu z Wydawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym, a Wydawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) złożyć skargę poprzez formularz dostępny pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Jest to unijna platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Platforma ta działa we wszystkich językach Unii Europejskiej i mogą Państwo z niej skorzystać po wykorzystaniu procedury reklamacyjnej u Wydawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2023 r.

 

Załączniki

1. Wzór odstąpienia od umowy dla osób uprawnionych zgodnie z § 7 Regulaminu

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

 Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 63/43

02-056 Warszawa

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja…………………………...………………….………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

-od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………………………………………………………………………………………

-o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………..………………………………………….

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1       podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

2. Wzór formularza reklamacji

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres 

 

Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.

ul. Filtrowa 63/43

02-056 Warszawa

 

 

Reklamacja towaru 

 

Reklamacja towaru 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………………………………..… towar nie jest zgodny z umową sprzedaży. 

Brak zgodności z umową polega na ……………………………………………………………………………………………… 

Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu ………………………….. 

Z uwagi na powyższe żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* 
  • nieodpłatnej naprawy towaru*

 

Proszę o poinformowanie mnie o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości przesłanej:

  • na adres e-mail* ………………………….
  • na numer telefonu*  ………………………
  • listownie na adres* ………………………

 

 

podpis

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić